Letra de Simuna

Lila Downs

Letra de Simuna de Lila Downs
Busca letras de canciones, artistas y radios de diferentes paises y ciudades.

Letra de SIMUNA de LILA DOWNS.

( Lila Downs )

Bisenda guidxilu' naa xunaxi
pa ñanda nidxiña'dxi nexhu' huaralu'
dxi naa bidxiña' ñou' que ninadi'
ngue runi ruuna' rende' ra xpalu'
Ngue runi ruuna' renda' ra xpalu'
Guií¿ni'neu' Diuxi pa na'gusiguenda
naca guixica guedacaalu' naa
Xi guni guiaana'ma saya' renda',
xunaxi huiini xti' ladxidua'
xunaxi huiini xti' ladxidua'
Jñaa ne bixhoze' guiropa' guti,
bizana', biche', bichagana',
ngue runi ruuna' que gapa' guiruti',
xi guni guiaana' ma stube' sia',
xi guni guiaana' ma stube' sia',
Nuu binni ruxidxi ora ruuya' ruuna',
rabica' naa quixhe' ique' xti' gunaa,
paraa chi guiaanda' lii ya' Simuna
de ba'du' laanu' xpuyu'lu' naa
de ba'du' laanu' xpuyu'lu' naa