Letra de Soobree miis piiees

La Arolladora Banda El Limón

Letra de Soobree miis piiees de La Arolladora Banda El Limón
Busca letras de canciones, artistas y radios de diferentes paises y ciudades.

Letra de SOOBREE MIIS PIIEES de LA AROLLADORA BANDA EL LIMóN.

( La Arolladora Banda El Limón )

tEE CUiidAS QEE COOMEER
COON tAl dEE VEERtEE BiiEEN
yOO, yOO ASy tEE AMOO,
NOO tiiEENEES QEE tEENEER
UNA fiiGURA iidEEAl NOO,
Nii EEl ViiEENtREE PlANOO,
tEE QiiEEROO POOR SEER
COOMOO EEREES POORQEE
COOMOO SOOy tU MEE QiiEEREES,
EEl AMOOR My NiiÑA EES Al
NAtURAl..!!
NOO lEE hACEE fAltA tiiNtEE A tU
CABEEllOO, ASy lUCEE BEEllOO,
ASy MEE EENAMOORAStEE..!!
POOR tU dUlZURA yOO EEStOOy
COONtiiGOO y tEE hEE EElEEGiidOO
POORQEE tEE AdMiiROO COOMOO
MUjEER..!!
POOR tUS tACOONEES tEE VEES
MAS AltA PEEROO MEE EENCANtA
COOMOO MEE BEESAS CUANdOO
tEE PARAS SOOBREE MiiS PiiEES..!!

tU CUiidAS tU VEEStiidOO,
yOO tEE QiiEEROO ASy,
ASy COOMOO tEE lEEVANtAS,
NOO tiiEENEES QEE CUBRiiR dEE
CREEMAS A tU PiiEEl NOO,
tU ASy MEE EENCANtAS..!!
tEE QiiEEROO POOR SEER
COOMOO EEREES POORQEE
COOMOO SOOy tU MEE QiiEEREES,
EEl AMOOR My NiiÑA EES Al
NAtURAl..!!
NOO lEE hACEE fAltA tiiNtEE A tU
CABEEllOO, ASy lUCEE BEEllOO,
ASy MEE EENAMOORAStEE..!!
POOR tU dUlZURA yOO EEStOOy
COONtiiGOO y tEE hEE EElEEGiidOO
POORQEE tEE AdMiiROO COOMOO
MUjEER..!!
POOR tUS tACOONEES tEE VEES
MAS AltA PEEROO MEE EENCANtA
COOMOO MEE BEESAS CUANdOO
tEE PARAS SOOBREE MiiS PiiEES..!!