Letra de Dee tii eexclusiivoo

La Arolladora Banda El Limón

Letra de Dee tii eexclusiivoo de La Arolladora Banda El Limón
Busca letras de canciones, artistas y radios de diferentes paises y ciudades.

Letra de DEE TII EEXCLUSIIVOO de LA AROLLADORA BANDA EL LIMóN.

( La Arolladora Banda El Limón )

dEESPiiEERtOO y SiiEENtOO
tANtAS GANAS dEE VEERtEE
y EES QEE EENtREE tU y yOO
hAy UNA COONEECCiiOON,
yOO SOOy EEl ARBOOl y
tU EEREES EEl RiiOO QEE
MEE BAÑA COON SU dUlZURA,
tU EEREES My lUNA
yOO tU SOOl,
lEE hAS dAdOO A My ViidA
tANtOOS MOOtiiVOOS
QEE NOO POOdRiiA SEEGUiiR
Sii NOO EEStAS AQy,
yA NiiSiiQiiEERA MEE SiiEENtOO
EEl SUPEERhEEROOEE QEE VA
COONQiiStANdOO MUjEEREES
A DiiEEStRA y SiiNiiEEStA
AhOORA SOOlAMEENtEE
tEE QiiEEROO A tii..!!

NOO hA QEEdAdOO NAdA
dEE AQEEl VANiidOOSOO
NAdA dEE AQEEl ROOMPEE COORAZOONEES
NAdA dEE AQEEl MEENtiiROOSOO,
y EES QEE tU MEE EElEEVAS
EESA AdREENAliiNA CAdA VEEZ
QEE SiiEENtOO POOR tOOdOO My
CUEERPOO tUS tiiEERNAS CARiiCiiAS,
VEERMEE EEN OOtROOS BRAZOOS
EESA iidEEA NiiSiiQiiEERA lA COONSiiVOO,
tAlVEEZ SUEENEEN RARAS tOOdAS
MiiS PAlABRAS PEEROO EEStEE AMOOR
EES dEE tii EEXClUSiiVOO..!!

NOO hA QEEdAdOO NAdA
dEE AQEEl VANiidOOSOO
NAdA dEE AQEEl ROOMPEE COORAZOONEES
NAdA dEE AQEEl MEENtiiROOSOO,
y EES QEE tU MEE EElEEVAS
EESA AdREENAliiNA CAdA VEEZ
QEE SiiEENtOO POOR tOOdOO My
CUEERPOO tUS tiiEERNAS CARiiCiiAS,
VEERMEE EEN OOtROOS BRAZOOS
EESA iidEEA NiiSiiQiiEERA lA COONSiiVOO,
tAlVEEZ SUEENEEN RARAS tOOdAS
MiiS PAlABRAS PEEROO EEStEE AMOOR
EES dEE tii EEXClUSiiVOO..!!